+381 13 2106 777 office@code.rs

Proces slanja faktura iz AGW-a prema sistemu e-Faktura funkcioniše već par meseci. Postojeći sistem
smo unapredili i sada je omogućena potpuna komunikacija sa sistemom e-Faktura.

Novom verzijom je omogućeno:

 Slanje izlaznih faktura (i do sada je bilo omogućeno)

 Prijem ulaznih faktura

 Prijem izlaznih faktura (ako je faktura urađena izvan AGW-a)

 Pregled PDF faktura i priloga faktura.

 Promena statusa faktura (prihvatanje, odbijanje, itd.)

 Pretraga i manipulacija podacima bez potrebe logovanja na portal e-faktura

 Automaski prijem promena / faktura putem API endpoint notifikacije (webhook)

 Importovanje ulaznih / izlaznih faktura u AGW

 Šeme prenosa za automatski import i knjiženje u AGW

 Kopija svi dokumenata sa sistema e-faktura u vašu bazu podataka

NAPOMENA:
Automatski prijem promena (webhook) će moći da koriste samo klijenti koji su na AGW Cloud verziji.
AGW neće biti integrisan sa ostalim posrednicima ili aplikacijama za rad sa e-fakturama.
U većini slučajeva neće biti potrebe za aplikacijama drugih proizvođača koji rade sa sistemom e-Fakture.
Ove opcije su sastavni deo finansijskog modula, pa se neće posebno naplaćivati. Sve posebne opcije koje
ne zahteva zakonodavac (npr. ubacivanje posebnih podatka u XML dokument) će biti razmotrene kroz zahtev
za doradu programa i ukoliko budu urađene, to će biti posebno naplaćeno u zavisi od složenosti zahteva.

Logička šema endpoint notifikacije (webhook)

Trenutno sistem e-Faktura ima limit od 3 API poziva u sekundi, zbog tog limita preporučujemo integraciju preko
endpoint notifikacije (webhook).
Ovakvim procesom se postiže:
 Evidentiranje izmena u trenutku nastajanja
 Smanjivanje grešaka
 Podaci su odmah dostupni
 Ne postoji vreme čekanja sinhronizacije podataka
 Nepotrebno prekucavanje podataka
 Potpuno automatizovan proces
Primer: kada vaš dobavljač pošalje fakturu SEF-u (sistem e-Faktura), tada server Poreske uprave pošalje
obaveštenje na odgovarajuću adresu (pored slanja email-a). Ako je izvršeno podešavanje prema AGW
WEBHOOK parametrima takva notifikacija će doći do AGW Cloud servera. Ako je poruka prijema novog
dokumenta izvršena, istog trenutka AGW webhook aplikacija će zahtevati dokument u XML i PDF formatu i po
prijemu dokumenta on se smešta u vašu bazu podataka. Praktično potrebe za API pozivima se svode na
minimum.
Ako postoji adekvatna šema prenosa (importa u AGW), biće odmah kreirani adekvatni dokumenti sa
odgovarajućim knjiženjima.
Ceo proces u idealnim uslovima (kada serveri Poreske uprave nisu opterećeni) traje do 5 minuta od trenutka
slanja fakture vašeg dobavljača.
Napomena: Ovakav proces tehnički je izvodljiv samo za korisnike koji su na AGW Cloud verziji.

Implementacija

Trenutno je velika dinamika izmena sistema e-faktura od strane Poreske uprave, tako da implementacija mora
da se radi u više faza i da se vrši stalno prilagođavanje novonastalim izmenama. Zbog kratkih rokova i nenajavljenih izmena ni mi nismo u mogućnosti da vam sada dostavimo kompletno uputstvo. Uputstva ćete
dobijati kako se koja opcije implementira, sada ćemo vam poslati samo osnovni koncept da steknete neku sliku
o funkcionalnosti.
Prva faza implementacije počinje posle 15. decembra 2022.
 Lista dokumenata

Pregled faktura je podeljen na „Nabavku“ i „Prodaju“ (tj. ulazne i izlazne fakture) i kroz standardnu AGW listu.
Osnovni filteri su poslovna godina i tip dokumenta (fakture, avansi, odobrenja, zaduženja). Predložena lista se
može proširiti jednostavnim dodavanjem kolona.
 Sadržaj dokumenta

Aktiviranjem dokumenta otvara se njegov sadržaj.
Dokument je podeljen na sadržaj gde su pojedinačne stavke fakture (tj. artikli), detalje, PDF pregled i
promena na dokumentu.

U detaljima se osim osnovnih podataka o kompaniji nalaze i dodatni podaci (npr. broj ugovora)

Kod PDF pregleda imate mogućnost pregleda dokumenta koji je generisao portal e-Faktura kao i
priloga fakture ako postoji. Postoji i mogućnost snimanja PDF-a na lokalni računar.

Deo pomene sadrži informacije o svim promenama i eventualnim komentarima za dokument preko
sistem e-Faktura.

Napomena: Sam sistem e-Faktura radi asinhrono pa se dešava da je promena evidentirana više
puta.
 Promena statusa
Promena statusa je veoma jednostavna i ne zahteva logovanje na portal e-faktura.

Napomena: Svako ko ima pristup modulu finansija u AGW-u ima i mogućnost promene statusa. U
narednom periodu, ćemo se potruditi da uvedemo posebnu privilegiju da bi se ograničio pristup
promeni statusa

 Import u AGW

Importovanje podataka je uvek složen proces naročito kada se povezuju dva različita sistema.
Implementacija importa u AGW (naročito ulaznih računa) biće dostupna u drugoj fazi. Očekivano
vreme je početkom januar meseca (ako nema posebnih promena sistema sa strane Poreske uprave).
Osnovni koncept je da će postojati mogućnost da za svaku stavku odredite u koji dokument će „otići“.

Opcijom „šema prenosa“ moći ćete na osnovu matičnog broja, pib-a ili nekog drugo podatka odrediti
koja stavka se kako importuje u AGW-a.
Npr. par stavki sa računa knjiže se kao direktan trošak dok neka od njih se knjiži kao osnovno
sredstvo.
Kod robnih dokumenata povezivanje će raditi preko opcije „Šifre kod partnera.